ЧСС кваліфікованих каратистів при значному навантаженні максимально наближеному до змагального

Б. М. Кіндзер, В. О. Бережанський, С. М. Вишневецький

Анотація


Анотація. Виявлена динаміка показників ЧСС кваліфікованих спортсменів стилю Кіокушинкай карате, впродовж тренувального заняття при значному навантаженні. Отримані показники можуть слугувати орієнтиром та дозволяють ефективно здійснювати оперативний контроль функціонального стану спортсменів, які переносять значні обсяги тренувального навантаження у період підготовки до відповідальних змагань з Куміте у Кіокушинкай карате.

Ключові слова: каратисти, кваліфікація, Кіокушинкай карате, тренування, навантаження, підготовка.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Бойченко Н. В. Техніко-тактична підготовка спортсменів-юніорів у «кіокушинкай» карате за допомогою спеціальних технічних засобів : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата наук по фізичному вихованню та спорту : спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Н. В. Бойченко. – Харків, 2010. – 23 с.

Бойченко Н. В. Техніко-тактичні показники змагальної діяльності єдиноборців. / Н. В. Бойченко, Л. В. Гринь // Педагогіка, психологія та медико - біологічні проблеми фізичного виховання і спорту збірник наукових праць. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2011. - №1. – С. 10- 13.

Дрюков В. О. Інформаційна база даних комплексного контролю в олімпійських видах боротьби [Текст] / В. О. Дрюков, Ю. О. Павленко, Я. С. Щербашин / Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : Зб. наук. праць ДНДІФКіС. – 2004. – № 2. – С. 35 – 38.

Кличко Влад. В. Бокс : многоэтапный контроль базовой подготовленности [Текст] / Влад. В. Кличко. – К. : Нора-принт, 2000. – 70 с.

Кіндзер Б. Застосування ката "Санчін" спортсменами-каратистами для прискореного відновлення показників серцево-судинної системи в кіокушинкай карате / Богдан Кіндзер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоровя людини. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 73–79.

Кіндзер Б. Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменів – каратистів / А. Дунець-Лесько, Л. Вовканич, Б Кіндзер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоровя людини. – Львів, 2009. – Вип. 13. – С. 67–70.

Кіндзер Б. Відновлення показників діяльності серцево-судинної системи спортсменів-каратистів засобами ката в процесі змагальної діяльності [Електронний ресурс] / Богдан Кіндзер, Віктор Бережанський // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 10–11 грудня 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Харків : ХДАФК, 2015. – 352 с. – Режим доступу : http://hdafk.kharkov.ua/docs/konferences/konf_10_12_2015.pdf

Ляпин В. П. Оперативный педагогический контроль технической подготовленности борцов вольного стиля в предсоревновательном периоде. Спец. «теория и методика физ. восп. и спорт. трениров.» [Текст] : Автореф. … дис. канд. пед. наук / Ляпин В. П. // Киевск. ин-т физической культуры. – К., 1987. – 24 с.

Максименко І. Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх [Текст] : [Монографія] / І. Г. Максименко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 352 с.

Саенко В. Г. Педагогическое восприятие сущностной особенности киокушинкай каратэ [Текст] / В. Г. Саенко // Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej koferencji «Nauka I wyksztaicenie bez granic – 2010» Volume 20. Medycyna. Chemia I chemiczne technologie. Fizyczna kultura I sport.: Przemysl. Nauka I studia. – str. 83 – 89.

Саенко В. Г. Система киокушинкай каратэ: основы научного познания спортивного мастерства, воинского ремесла, воинского искусства [Текст] : [Монография] / В. Г. Саенко // Украинская ассоциация киокушинкай каратэ. – Луганск : СПД Резников В. С., 2010. – 300 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.