Особливості тренувального процесу та техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів-ветеранів

К. В. Ананченко, О. В. Хацаюк

Анотація


Анотація. Мета: вивчити особливості техніко-тактичної підготовленості борців ветеранів. Матеріал і методи: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, вивчення документів планування та організації підготовки, опитування фахівців, вивчення відеоматеріалів змагальної діяльності борців високої кваліфікації і ветеранів-борців, тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Результати: розроблена програма дозволила оптимізувати предзмагальную підготовку ветеранів з урахуванням технічної, фізичної підготовки, підвищити результативність змагальної діяльності ветеранів – борців, які брали участі в чемпіонатах України, Європи та світу, різних турнірах в своїй віковій категорії. Висновки: Дослідження показали, що після завершення спортивних виступів значна частина ветеранів спорту пасивно ставляться до фізичних занять і лише 48,8 % відносять себе до фізично активним особистостям. У процесі занять у борців-ветеранів простежується тенденція до зростання мотивації досягнення успіху.

Ключові слова: борці-ветерани, дзюдо, тренувальний процес, техніко-тактична підготовка, єдиноборство.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Алексєєв, А. Ф., Ананченко, К. В., & Бойченко, Н. В. (2014). Теорія та методика викладання дзюдо та самбо: навч. посіб. для студенів 3 курсу (за кредитно-модульною системою). ХДАФК, Xарків.

Алексеев, А. Ф., & Сиротин, О. А., (2014). «Психологическая подготовка дзюдоистов высшей квалификации». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Сборник статей Х международной научной конференции, 5-9.

Ананченко, К.В., & Перебейнос, В.Б., (2012). «Формування оптимального технічного арсеналу дзюдоїстів-ветеранів». Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2, 100-103.

Ананченко, К. В., & Алексеев, А. Ф. (2015). «Особенности подготовки выдающихся дзюдоистов прошлых лет», Сучасні технології в галузі фізичного виховання та спорту : Збірник наук. праць ІХ міжнародної науко-во-методичної конференції, Вип. 9, 8–13.

Арзютов, Г. Н. (2005). «Взаємозвязки компонентів структури фізичної підготовленості і спеціальної працездатності борців вищої кваліфікації на передзмагальному етапі підготовки». Часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 16-23.

Арзютов, Г. Н. (1999). Многолетняя подготовка в спортивных единоборствах. НПУ ім. Драгоманова, Киев.

Бойченко, Н. В., Тропін, Ю. М., & Панов, П. П. (2013). «Техніка та тактика у спортивній боротьбі». Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях, 52-56.

Ермаков, С. С. (2005). «Составляющие качества биомеханических исследований в спорте». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Теорія та методика навчання (фізична культура і спорт) : збірник, Вип. 2, 92–101.

Матвеев, Л. П. (2005). Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. Лань, Санкт-Петербург.

Мулик, В. В. (2002). Система багаторічного спортивного удосконалення в ускладнених умовах поєднання основних сторін підготовленості спортсменів (на матеріалі лижного спорту). (Автореф. дис. д-ра наук з фіз. виховання і спорту). Київ, Україна.

Надєїн, О. В., & Ананченко, К. В. (2017). «Модель підвищення спортивної майстерності студентів-єдиноборців». Актуальные проблемы спортивных единоборств в вузах, 8-11.

Пакулин, С. Л., & Ананченко, К. В. (2017). «Улучшение психической готовности единоборцев-ветеранов и повышение результативности соревновательной деятельности». Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації: Збірник статей ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 339–34.

Пакулін, С. Л., Ананченко, К. В. & Перебійніс, В. Б. (2016). «Удосконалення підготовки та професійно-особовий розвиток дзюдоїстів-ветеранів», Сучасні технології в сфері фізичного виховання, спорту та валеології]: Збірник наук. праць Х міжнародної Інтернет-науково-методичної конференції, 6–17.

Перевозник, В. І. (2004). Особливості побудови тренувального процесу футболістів-ветеранів. (Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного виховання і спорту). Харків, Україна.

Перебійніс, В. Б. (2016). «Підвищення ефективності підготовки дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень». Траектория науки №6 (11).

Платонов, В. Н. (2005). Система подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. Советский спорт, Москва.

Ручка, Є. В., Ананченко, К. В. & Перебійніс, В. Б. (2017). «Використання сучасних інтерактивних і телекому-нікаційних технологій у процесі професійно-особового розвитку спортсменів-єдиноборців», Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Перші кроки в науку», 99–102.

Туманян, Г. С. (2006). Школа мастерства борцов, дзюдоистов и самбистов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Издательский центр «Академия», Москва.

Хацаюк, О. В., Ананченко, К. В., & Кальченко, Д. О. (2016). «Засоби відновлення курсантів-поліцейських ХНУВС». Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. [Електронний ресурс] / МВС України, Департамент патрул. поліції України; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки, 95-99.

Хацаюк, О. В., Малолєпший, С. Б. & Калюжний, М. Г. (2017). «Коефіцієнти ефективності застосування заходів фізичного впливу правоохоронцями МВС України». Честь і закон, 74-78.

Хацаюк, О. В., & Ананченко, К. В, (2016). «Новий методичний підхід для оцінки відеоматеріалу, що використовується при підготовці дзюдоїстів». Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 4(54), 11–16.

Шестаков, В. Б., & Ерегина, С. В. (2008). Теория и методика детско-юношеского дзюдо: учеб.-методич. ОЛМА, Москва.

Ananczenko, K. V., Jagiełło, W., Kalina, R. M., Klimczak, J., Ashkinazi, S., Kalina A., & Kalina, R. (2015). «Fun forms of martial arts in positive enhancement of all dimensions of health and survival abilities». Proceedings of the 1st World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach, Warsaw: Archives of Budo, 32–39.

Omelianenko, D. O., Ananchenko, K. V., & Pakulin, S. L. (2017). «The formation of study groups of taekwondists in accordance with structure long-term training». Proceedings of VIII International scientific conference «Achieve-ments of world science», Morrisville, Lulu Press., 55–58.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.