Formation of a conceptual model of professional activity in the training of a coach in the form of sports in higher educational institutions of Ukraine

T.A. Bazyliuk, L.V. Grin

Abstract


Abstract. The work purpose – studying of modern technologies of education that shall be given the opportunity to prepare or training specialists who would be able to flexibly and quickly respond to market needs, which are constantly changing. Defined the concept of "home", "personal", "personal" coach and just coach. The methods of research for the development of targeted training programmes, technological training project, a model coach, etc. the ways of improvement of system of training of specialists in accordance with modern requirements of the market of services, which in the future will allow to determine the necessary knowledge and skills of a personal trainer, which will require a change in the substance of educational planning and disciplines of the specialty "Olympic and professional sport".

Key words: trainer, training, education, sports, classes, exercise.

Анотація. Мета роботи – вивчення сучасних технологій освіти, що має дати можливість підготувати або перепідготувати фахівців, які були б здатні гнучко і швидко реагувати на потреби ринку, які постійно змінюються. Визначено поняття «домашній», «персональний», «індивідуальний» тренер і просто тренер. Проаналізовано методи дослідження для розробки цільової програми підготовки, технологічний проект підготовки, модель тренера і т. д. Визначено шляхи вдосконалення системи підготовки фахівців, у відповідності з сучасними вимогами ринку послуг, що в перспективі дозволить визначити необхідні знання та вміння персонального тренера, що потребує зміни змісту навчального планування і дисциплін за спеціальністю «Олімпійський та професійний спорт».

Ключові слова: тренер, підготовка, освіта, спорт, заняття, тренування.


Аннотация. Цель работы – изучение современных технологий образования, что должно дать возможность подготовить или переподготовить специалистов, которые были бы способны гибко и быстро реагировать на потребности рынка, которые постоянно изменяются. Определены понятия «домашний», «персональный», «индивидуальный» тренер и просто тренер. Проанализированы методы исследования для разработки целевой программы подготовки, технологический проект подготовки, модель тренера и т.д. Определены пути совершенствования системы подготовки специалистов, в соответствии с современными требованиями рынка услуг, что в перспективе позволит определить необходимые знания и умения персонального тренера, что потребует изменения содержания учебного планирования и дисциплин по специальности «Олимпийский и профессиональный спорт».

Ключевые слова: тренер, подготовка, образование, спорт, занятия, тренировка.

 

 

 


Keywords


trainer, training, education, sports, classes, exercise

Full Text:

PDF

References


Ермаков С.С. Уровень здоровья студентов в специальных медицинских группах в контексте повышения качества жизни / С.С. Ермаков, М. Цеслицка, В. Пилевска, М. Шарк-Ецкардт, Л.В. Подригало, И.В. Кривенцова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2013. – Випуск 112, Т.3. – С.184 –190.

Козина Ж.Л. Математическое моделирование индивидуальых особенностей спортсменов / Козина Ж.Л. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф.. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. - №4. – С. 56-59.

Козина Ж.Л. Алгоритм системного анализа в научных иссделованиях в области спортивных игр / Козина Ж.Л. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб.научн.трудов под ред.проф. Ермакова С.С. – Харьков: ХДАДИ (ХХПИ), 2006. - № 4. С. 15-26

Козіна Ж.Л. Ефективність застосквання нетрадиційної форми аутогенного тренування для відновлення працездатності баскетболістів / Козіна Ж.Л., Слюсарев В.Ф., Волков Є.П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник наукових праць під ред. Єрмакова С.С., Харьков, ХХПИ, 2001. - №14. – С. 8-15.

Козина Ж.Л. Результаты разработки и применения универсальных методик индивидуализации учебно-тренировочного процесса в спортивных играх / Ж.Л. Козина // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК. – 2008. – Випуск № 3. – С.73-79.

Козіна Ж.Л. Возможности прогнозирования соревновательной эффективности спортсменов на основе математического моделирования / Ж.Л. Козина // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК. – 2007. – Випуск № 12. – С.96-103.

Козина Ж.Л., Основные положения авторского курса подготовки беременных к естественным здоровым родам «Раскрытие цветка». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2008. №3. С. 81-92.

Костюкевич В.М. Адаптация футболистов к физическим нагрузкам. / В.М. Костюкевич. - // Наука в олимпийском спорте. - 2007. - № 1. - С. 59-65.

Костюкевич В.М. Спортивна метрологія. Навчальний посібник для студентів факультетів фізичного виховання педагогічних університетів. / В.М. Костюкевич. – В.: ДОВ «Вінниця», ВДПУ, 2001. – 183 с.

Костюкевич В.М. Теоретико-методичні аспекти тренування спортсменів високої кваліфікації. Навчальний посібник. / В.М. Костюкевич. – Вінниця: «Планер», 2007. – 272 с.

Костюкевич В.М. Теорія і методика спортивної підготовки: навчальний посібник / В.М. Костюкевич. – Вінниця: «Планер», 2014. – 616 с.

Кривенцова И.В. Физическая подготовка фехтовальщиков в воспитании будущих педагогов / И.В. Кривенцова // Физическое воспитание студентов: Сб. научных трудов. – № 1, 2010. – С.57-59.

Кривенцова І.В. Можливості фехтування у фізичному вихованні студентів педагогічних університетів / І.В. Кривенцова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2009. – № 12. – С. 106-109.

Помещикова И. П. Изменение показателей динамометрии у учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата под влиянием специально-подобранных упражнений и игр с мячом /И. П. Помещикова // Слобожанський науково-спортивний вісник –Харків, 2009.– No. 4. – С. 19 – 22.

Помещикова І. П.Функціональний стан серцево-судинної системи у баскетболісток команди першої ліги у процесі проведення лікарсько-педагогічних спостережень / І. П. Помещикова, Л. А. Рубан, Л. Г. Науменко // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – Харків : ХДАФК, 2015. – №1(45). – С.100–103. – dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-1.019

Kozina, Z. (2015). Recovery functional condition of sportsmen using individual non-traditional means of rehabilitation. Journal of Physical Education and Sport, 15(4), 634–639. doi:10.7752/jpes.2015.04096

Kozina, Z. L., Iermakov, S. S., Kuzmin, V. A., Kudryavtsev, M. D., & Galimov, G. J. (2016). Change of cortisol and insulin content in blood under influence of special workability recreation system for students with high motor functioning level. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 7(2), 1068–1077.

Kozina, Z.L., Iermakov, S.S. (2015). Analysis of students’ nervous system’s typological properties, in aspect of response to extreme situation, with the help of multi-dimensional analysis. Physical Education of Students, 3, 10–19. doi: 10.15561/20755279.2015.0302

Kozina, Z.L., Jagiello, Wladyslaw, Jagiello, Marina (2015). Determination of sportsmen’s individual characteristics with the help of mathematical simulation and methods of multi-dimensional analysis. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 12, 41–50. doi:10.15561/18189172.2015.1207

Kozina, Zh.L., Al-Ravashdeh, Abdel Baset, Kramskoy, S.I., Ilnickaya, A.S. (2015). Methodic of skills’ formation of light athletics motor actions with the help of inter-disciplinary communications and informational technologies, worked out for senior form pupils. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sport, 7, 17-24. doi:10.15561/18189172.2015.0703

Kozina, Z., Repko, O., Ionova, O., Boychuk, Y., Korobeinik, V. (2016). Mathematical basis for the integral development of strength, speed and endurance in sports with complex manifestation of physical qualities. Journal of Physical Education and Sport, 16(1), 789–792. doi:10.7752/jpes.2016.01012

Zhanneta, K., Irina, S., Tatyana, B., Olena, R., Olena, L., & Anna, I. (2015). The applying of the concept of individualization in sport. Journal of Physical Education and Sport, 15(2), 172–177. doi:10.7752/jpes.2015.02027

Kozina Zh.L. Sobko I.N., Klimenko A.I., Sak N.N. Comparative characteristics of psychophysiological features skilled basketball players-women with hearing and skilled basketball players healthy. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2013, vol.7, pp. 28-33. doi:10.6084/m9.fgshare.735962(http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru).

Pomeshchikova, I P; Shevchenko, O O; Yermakova, T S; Paievskyi, V V; Perevoznyk, V I Influence of exercises and games with ball on coordination abilities of students with disorders of muscular skeletal apparatus // Journal of Physical Education and Sport 16.1 (Mar 2016): 146-155.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Zdorov’â, sport, reabìlìtacìâ [Health, sports, rehabilitation]

License Creative Commons BY