Comparative analysis of the biological age of students at the Teachers' University

Н.М. Грибок, Р.О. Проць

Abstract


Aim: To investigate the biological age of athletes and non-sports students. To carry out a comparative analysis of aging rates among representatives of both groups. Material and methods: the sample consisted of 58 male students: athletes (n = 28) aged 18-20 years and non-sports students (n = 30) aged 18-20 years. The group of athletes was represented by students of football, who were members of the team of the university for football and foot of the hall. All athletes had a sports qualification from the first adult class to the CM. The comparison was conducted with a group of non-sports students, except for physical education. The biological age was determined by the method of VP Voytenka (1991). Results: It was determined that the biological age of the examined sportsmen is 23.44 years (δ = 3.77), while the non-sports students are 38.82 (δ = 4.65). In absolute terms, the difference is 4.54 years for athletes and 20.32 for non-sports students. According to the relative indicator, the biological age of young footballers is 12, 4% higher than the passport. Conclusions: the pace of age-related changes in athletes is slowed down, and students not engaged in sports are accelerated. This is due to more harmful habits, low levels of motor activity. Such students are advised to adhere to the rules of healthy lifestyle, active rest, physical activity, sports.

Keywords


biological age, passport age, aging, self-assessment of health, students, students of football.

Full Text:

PDF (Russian)

References


Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: теория и практика. Введение в теорию индивидуального здоровья [Текст] : монография / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. – К. : Медкнига, 2011. – 108 с.

Ахаладзе М.Г. Оцінка темпу старіння, стану здоров’я й життєздатності людини на основі визначення біологічного віку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук: спец. 14.03.03. “Нормальна фізіологія” / М.Г. Ахаладзе. – К., 2007. – 46 с.

Ахаладзе М.Г. Оцінка темпу старіння, стану здоров'я і життєздатності людини на основі визначення біологічного віку : дисс… д-ра наук : 14.03.03 / Микола Георгійович Ахаладзе. – Київ, 2007. – 284 с.

Белозерова Л.М. Методология изучения возрастных изменений / Л.М. Белозерова // Клиническая геронтология. – 2002. – Т. 8, №12. – С. 3-7.

Белозерова, Л. М. Метод определения биологического возраста по спирографии / Л.М. Белозерова, Т.В. Одегова // Клиническая геронтология. – 2006. – Т. 12, № 3. – С. 53 – 56.

Войтенко В.П. Методика определения биологического возраста / В.П. Войтенко, А.В. Токарь, Э.С. Рудая // Вопросы геронтологии –1989. – № 11. – С. 9 – 16.

Грибок Н.М. Моніторинг сформованості культури здоровя студентів педагогічного університету / Н.М. Грибок, Р.В. Чопик, Н.Р. Закаляк // Human healt: realities and prospects. Monographic series. Volume 2, “Health and Environment ”, by Nadiya Skotna. Drohobych: Posvit, 2017. – С. 348 – 359.

Деев А.И. Проблемы определения темпа старения человека / А.И. Деев, Е. В. Бухарова // Проблемы старения и долголетия. – 2009. – № 1. – С. 8 – 19.

Карпман В. Л. Тестирование в спортивной медицине / В. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков. − М. : ФиС, 1988. − 208 с.

Копко І.Є. Біологічний вік як біомаркер діагностики рівня здоров’я студентської молоді / І. Є. Копко, В. М. Філь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури” / За ред. Г.М. Арзютова. – К., 2011. – Випуск 13. – С. 249 – 254.

Копко І. Є. Прогностична цінність визначення біологічного віку у хлопців пубертатного віку для диференційованого підходу до фізичного виховання / І. Є. Копко, В. М. Філь // Promoting healthy lifestyle. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 1. – Drohobych : Posvit, 2016. – Р. 256–262.

Корягін В. М. До питання індивідуалізації навчання юних спортсменів-ігровиків / В.М. Корягін // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. – 2014. – № 3. – С. 129 – 135.

Лопатина А.Б. Методы исследования биологического возраста / А. Б. Лопатина // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016, № 8 (50). – Часть 2. – С. 119 – 121.

Лошицька Т.І. Біологічний вік та темпи старіння організму студентів / Т.І. Лошицька // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 7. – С. 50 – 52.

Маркина Л.Д. Определение биологического возраста человека методом В.П. Войтенко : учеб. пособие для самостоятельной работы студентов-медиков и психологов / Л.Д. Маркина. – Владивосток, 2001. – 29 с.

Неведомська Є. О. Методика визначення біологічного віку школярів і студентів / Є.О. Неведомська // Теоретичні та практичні аспекти розвитку біологічних наук: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25 листопада 2015 р., м. Рівне.) / [редактори-упорядники Мельник В.Й., Грицай Н.Б. – Рівне: Зень, 2015., 1 (1). – С. 303 – 308.

Павлік А. І. Моніторинг взаємозв’язків процесів аеробної продуктивності кваліфікованих спортсменів при напруженій м’язовій діяльності / А. І. Павлік // Фізіологічний журнал – 2010. – Т. 56, № 2. – С. 265 – 266.

Присяжнюк С.І. Біологічний вік та здоров’я студентської молоді : [монографія] / С.І. Присяжнюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 300 с.

Приходько С.І. Порівняльний аналіз біологічного віку юнаків і дівчат студентського віку / С.І. Приходько // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 6. – С. 104 – 106.

Фединяк Н. Біологічний вік і темп старіння людей різних вікових груп / Н. Фединяк, Б. Мицкан // Молодіжний науковий вісник: Фізичне виховання і спорт. – 2013. – Вип. 12. – С. 45 – 50.

Філь В.М. Оцінка біологічного віку за показниками фізичної працездатності у студентів ігрових видів спорту / В.М. Філь, І.Є. Копко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт” зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86)17. – С. 351 – 354.

Чайковська В.В. Медико-соціальна допомога населенню старшого віку України: аналіз ситуації і необхідність розробки стратегії попередження прискореного старіння / В. В. Чайковська, Н. А. Хаджинова, Т. І. Вялих [та ін.]. // Социальная геронтология и герогигиена. – 2012. – № 3. – С. 196–400.

Чайников П.Н. Биологический возраст и темп возрастных изменений спортсменов игровых видов спорта и нетренированных лиц / П.Н. Чайников, В.Г. Черкасова // Пермский медицинский журнал. – 2017. – Том 34. – № 1. – С. 95 – 99.

Anisimov V.N. Molecular and Physiological Mechanisms of Aging. – 2 vol. – 2nd ed. 1. – . St.Petersburg: Publishing house Nauka, 2008. – Vol. 1. – 481 p.

Bland J. The PWC170: Comparison of diVerent stage lengths in 11-16 year olds / J. Bland, K. Pfeiffer, J. C. Eisenmann // European Journal of Applied Physiology. – 2012. – 112(5). – Р. 1955 – 1961.

Fil V. Biological age as a diagnostic biomarker level of health of students / V. Fil, I. Kopko // Journal of Physical Education & Health. – 2012. – vol. – 1 (3). – р. 37 – 42.

Fil V. Evaluation rate of aging person based on determination of biological age / V. Fil, I. Kopko, W. Zukow // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5(1). – Р. 125 – 132.

Jankowski M. (2015). Cardiorespiratory fitness in children: a simple screening test for population studies / M. Jankowski, A. Niedzielska, M. Brzezinski, J. Drabik // Pediatric Cardiology. – 2015. – 36 (1). – 27 – 32.

Nikolaidis, P.T. Step test and physical working capacity in female volleyball players: the paradox of better performance in the older athletes / Nikolaidis P.T., Afonso J., Knechtle B., Clemente-Suarez V.J., Torres Luque Gema // Cuadernos de psicología del deporte. – 2016. – Vol. 16, № 2. – Р. 153 – 159.

Nikolaidis, P. The effect of age on positional differences in anthropometry, body composition, physique and anaerobic power of elite basketball players / Nikolaidis P.T., J. Calleja-González, J. Padulo // Sport Sciences for Health. – 2014. – 10 (3). – Р. 225 – 233.

Oeppen, J. & Vaupel, J.W. (2002) Broken limits to life expectancy. In: Science, 296, pp. 1029–1031.

Ramsbottom R. Relationships between components of physical activity, cardiorespiratory fitness, cardiac autonomic health, and brain-derived neurotrophic factor / R. Ramsbottom // Journal of Sports Sciences. – 2010. – Volume 28, Issue 8. – P. 843 – 849.

References

Apanasenko G.L. (2011). Individual'noe zdorov'e: teoriia i praktika. Vvedenie v teoriiu individual'nogo zdorov'ia : monografiia [Individual Health: Theory and Practice. Introduction to the theory of individual health : monograf], K., Medkniga, 108.

Akhaladze M.G. (2007). Ocinka tempu starinnia, stanu zdorov’ia j zhittiezdatnosti liudini na osnovi viznachennia biologichnogo viku [Assessment of the rate of aging, health and viability of a person based on the definition of biological age], K., 46.

Akhaladze M.G. (2007). Ocinka tempu starinnia, stanu zdorov'ia i zhittiezdatnosti liudini na osnovi viznachennia biologichnogo viku [Assessment of the pace of aging, health and viability of a person on the basis of the definition of biological age], Kiiv, 284.

Belozerova L.M. (2002). Metodologiia izucheniia vozrastnykh izmenenij [Methodology for studying age-related changes], Klinicheskaia gerontologiia, 8 (12), 3 – 7.

Belozerova, L. M., Odegova T.V. (2006). Metod opredeleniia biologicheskogo vozrasta po spirografii [Method of determination of biological age by spirography], Klinicheskaia gerontologiia, 12 (3), 53 – 56.

Vojtenko V.P. (1989). Metodika opredeleniia biologicheskogo vozrasta [Method of determination of biological age], Voprosy gerontologii, 11, 9 – 16.

Hrybok N.M., Chopik R.V., Zakaliak N.R. (2017). Monitoring sformovanosti kul'turi zdorovia studentiv pedagogichnogo universitetu [Monitoring of the formation of the health culture of students of the pedagogical university], Human healt: realities and prospects. Monographic series. Volume 2, “Health and environment ”, by Nadiya Skotna, Drohobych: Posvit, 348 – 359.

Deev A.I., Bukharova E.V. (2009). Problemy opredeleniia tempa stareniia cheloveka [Problems in determining the rate of aging of a person], Problemy stareniia i dolgoletiia, 1, 8 – 19.

Karpman V. L., Belocerkovskij Z. B., Gudkov I. A. (1988). Testirovanie v sportivnoj medicine [Testing in sports medicine], M. : FiS, 208.

Kopko I.Ie., Fil' V. M. (2011). Biologichnij vik iak biomarker diagnostiki rivnia zdorov’ia students'koi molodi [Biological age as a biomarker for diagnosing the level of health of student youth], Naukovij chasopis Nacional'nogo pedagogichnogo universitetu imeni M.P. Dragomanova. Seriia № 15 “Naukovo-pedagogichni problemi fizichnoi kul'turi”, K., 13. 249 – 254.

Kopko I.Ie., Fil' V.M. (2016). Prognostichna cinnist' viznachennia biologichnogo viku u khlopciv pubertatnogo viku dlia diferencijovanogo pidkhodu do fizichnogo vikhovannia [Prognostic value of determining the biological age in boys of puberty age for a differentiated approach to physical education]. Promoting healthy lifestyle. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 1. – Drohobych : Posvit, 256–262.

Koryagin V.M. (2014). On the issue of individualization of training of young athletes-gamers [On the issue of individualization of training of young athletes-gamers], Physical education, sport and health culture in modern society, 3, 129 – 135.

Lopatina A.B. (2016). Metody issledovaniia biologicheskogo vozrasta [Methods of studying biological age], Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal, 8 (50), Chast' 2. 119 – 121.

Loshic'ka T.I. (2010). Biologichnij vik ta tempi starinnia organizmu studentiv / T.I. Loshic'ka [The biological age and the aging rate of the body of students], Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu, 7. 50 – 52.

Markina L.D. (2001). Opredelenie biologicheskogo vozrasta cheloveka metodom V.P. Vojtenko : ucheb. posobie dlia samostoiatel'noj raboty studentov-medikov i psikhologov [Determination of the human biological age by the method of VP Voitenko: study a manual for independent work of medical students and psychologists], Vladivostok, 29.

Nevedoms'ka Ie. O. (2015). Metodika viznachennia biologichnogo viku shkoliariv i studentiv [Methods of determining the biological age of students and students], Teoretichni ta praktichni aspekti rozvitku biologichnikh nauk: materiali I Vseukrains'koi naukovo-praktichnoi konferencii z mizhnarodnoiu uchastiu, Rivne: Zen', 1 (1), 303 – 308.

Pavlik A. I. (2010). Monitoring vzaiemozv’iazkiv procesiv aerobnoi produktivnosti kvalifikovanikh sportsmeniv pri napruzhenij m’iazovij diial'nosti [Monitoring of the interconnections of the processes of aerobic performance of qualified athletes with intense muscular activity]. Fiziologichnij zhurnal, 2(56), 265 – 266.

Prisiazhniuk S.I. (2010). Biologichnij vik ta zdorov’ia students'koi molodi : monografiia [Biological age and health of students : monograf], K., Centr navchal'noi literaturi, 300.

Prikhod'ko S.I. (2012). Porivnial'nij analiz biologichnogo viku iunakiv i divchat students'kogo viku [Comparative analysis of the biological age of boys and girls of the student's age]. Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu, 6, 104 – 106.

Fediniak N. Mickan B. (2013). Biologichnij vik i temp starinnia liudej riznikh vikovikh grup [Biological age and aging rate of people of different age groups]. Molodizhnij naukovij visnik: Fizichne vikhovannia i sport, 12, 45 – 50.

Fil' V.M., Kopko I.Ie. (2017). Ocinka biologichnogo viku za pokaznikami fizichnoi pracezdatnosti u studentiv igrovikh vidiv sportu [Assessment of the biological age by the indicators of physical performance in students of playing sports]. Naukovij chasopis Nacional'nogo pedagogichnogo universitetu imeni M.P. Dragomanova. Seriia vol. 15. “Naukovo-pedagogichni problemi fizichnoi kul'turi / fizichna kul'tura i sport” zb. naukovikh prac', 5 K (86)17, 351 – 354.

Chajkovs'ka V.V., Khadzhinova N. A., Vialikh T. I. (2012). Mediko-social'na dopomoga naselenniu starshogo viku Ukraini: analiz situacii i neobkhidnist' rozrobki strategii poperedzhennia priskorenogo starinnia [Medico-social assistance to the elderly population of Ukraine: analysis of the situation and the need to develop a strategy for preventing accelerated aging]. Social'naia gerontologiia i gerogigiena, 3, 196–400.

Chajnikov P.N, Cherkasova V.G. (2017). Biologicheskij vozrast i temp vozrastnykh izmenenij sportsmenov igrovykh vidov sporta i netrenirovannykh lic [Biological age and pace of age-related changes in athletes of sports games and untrained persons]. Permskij medicinskij zhurnal, 1(34), 95 – 99.

Anisimov V.N. (2008). Molecular and Physiological Mechanisms of Aging. – 2 vol. – 2nd ed. 1., St. Petersburg: Publishing house Nauka, 1, 481.

Bland J., Pfeiffer K., J. (2012). Eisenmann. The PWC170: Comparison of diVerent stage lengths in 11-16 year olds. European Journal of Applied Physiology, 112(5), 1955 – 1961.

Fil V. Kopko I. (2012). Biological age as a diagnostic biomarker level of health of students. Journal of Physical Education & Health, 1 (3), 37 – 42.

Fil V., Kopko I. , Zukow W. (2015). Evaluation rate of aging person based on determination of biological age. Journal of Education, Health and Sport, 5(1), 125 – 132.

Jankowski M., Niedzielska A., Brzezinski M., Drabik J. (2015). Cardiorespiratory fitness in children: a simple screening test for population studies. Pediatric Cardiology, 36 (1), 27 – 32.

Nikolaidis P. Afonso J., Knechtle B., Clemente-Suarez V.J. (2016). Step test and physical working capacity in female volleyball players: the paradox of better performance in the older athletes. Cuadernos de psicología del deporte, 2(16), 153 – 159.

Nikolaidis, P., Calleja-González J., Padulo J. (2014). The effect of age on positional differences in anthropometry, body composition, physique and anaerobic power of elite basketball players. Sport Sciences for Health, 10 (3). 225 – 233.

Oeppen, J. & Vaupel, J.W. (2002) Broken limits to life expectancy. In: Science, 296, 1029–1031.

Ramsbottom R. (2010). Relationships between components of physical activity, cardiorespiratory fitness, cardiac autonomic health, and brain-derived neurotrophic factor. Journal of Sports Sciences. Volume 28, Issue 8, 843 – 849.
DOI: http://dx.doi.org/10.34142/zenodo.1133911

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018

License Creative Commons BY