Физическое воспитание и спорт в ВУЗах


Спортивные игры

Журнал видається в електронній версії (online). ISSN 2523-4161 (Online)


Інформація розміщена на сайті: http://www.sportsscience.org.


Історія журналу. Рік заснування - 2016 рік (з 2004 видавався як матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах»)


Область і проблематика: У збірнику представлені статті з проблем організації навчально-тренувального процесу в закладах освіти, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів в сучасних умовах; стану фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять спортивними іграми; вдосконалення процесу фізичного виховання студентів з використанням спортивних і рухливих ігор.


Для аспірантів, докторантів, магістрів, тренерів, спортсменів, викладачів навчальних закладів, вчителів середніх шкіл.


Засновник: Харківська державна академія фізичної культури, кафедра спортивних і рухливих ігор.


Головний редактор:


Помещикова І.П., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Члени редакційної колегії:


Ашанін В. С., кандидат фізико-математичних наук, професор, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Врублевський Є. П., доктор педагогічних наук, професор (Білорусь, Гомель, Гомельська державний університет ім. Ф. Скорини)


Несен О. О., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Мішин М. В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Пасько В. В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Перевозник В. І., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Перцухов А. А., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Ровний А.С., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Філенко Л. В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Шевченко О. О., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


 


Спеціалізоване видання з проблем спортивних ігор


Періодичність: 4 рази на рік


Журнал включений в бази даних: ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), PBN (Polish Scholarly Bibliography); Google Scholar; NBUV (Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, електронний фонд)


Адреса редакції: 61168, г. Харьков, ул. Клочківська, 99, каб. 204. Телефон: +380679710657 E-mail: pomeshikovaip@ukr.net

Посмотреть журнал | Текущий выпуск | Зарегистрироваться

Единоборства

ISSN 2523-4196 (Online)

Журнал издается в электронной версии (online). Информация размещена на сайте: http://www.sportsscience.org.История журнала. Год основания: 2016 год (с 2004 издавался как материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях»)Область и проблематика: В сборнике представлены статьи по проблемам организации учебно-тренировочного процесса в ВУЗАХ, ДЮСШ; совершенствования подготовки спортсменов в современных условиях; состояния физической, технико-тактической и психологической подготовленности спортсменов; эффективности соревновательных показателей; организации патриотического воспитания молодежи Украины в процессе занятий единоборствами; совершенствования процесса физического воспитания студентов с использованием единоборств.

Для аспирантов, докторантов, магистров, тренеров, спортсменов, преподавателей учебных заведений, учителей средних школ.Учредитель: Харьковская государственная академия физической культуры, кафедра спортивных и подвижных игр.Главный редактор:

Бойченко Н.В., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Члены редакционной коллегии:

Ананченко К.В., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Врублевский Е.П., доктор педагогических наук, профессор (Беларусь, Гомель, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины)

Загура Ф.И., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Львов, Львовский государственный университет физической культуры)

Камаев О.И., доктор наук по физическому воспитанию и спорту, профессор (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Коробейникова Л.Г., доктор биологических наук, доцент (Украина, Киев, Национальный университет физического воспитания и спорта)

Латишев Н.В., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Киев, Киевский университет имени Бориса Гринченко)

Пашков И.Н., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Первачук Р.В., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту (Украина, Львов, Львовский государственный университет физической культуры)

Ровная О.А., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Романенко В.В., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Тропин Ю.Н., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Цинарськи В.Я., доктор наук по физической культуре, профессор (Польша, Жешув, Жешувский Университет)

Шандригось В.И., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Тернополь, Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка)Специализированное издание по проблемам единоборств. Периодичность: 4 раза в год.

Журнал включен в базы данных: ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), PBN (Polish Scholarly Bibliography); Google Scholar; NBUV (Национальная библиотека имени В.И. Вернадского, электронный фонд)
OUCI (Open Ukrainian Citation Index).
Адрес редакции: 61168, г. Харьков, ул. Клочковская, 99, каб. 203. Телефон: +380987747875 E-mail: natalya-meg@ukr.net.

Посмотреть журнал | Текущий выпуск | Зарегистрироваться

Логотип верхнего колонтитула страницы

Здоровье, спорт, реабилитация

Сайт нашего журнала переехал на новый адрес!


https://hsr-journal.com


ISSN 2520-2685 (Online), ISSN 2520-2677 (Print)


ICV 2018 = 100,00


Crossref: https://search.crossref.org/?q=2520-2685


Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации: Серия КВ № 22450-12350Р


Приказом МОН Украины № 326 от 04.04.2018 г. журнал внесен в Перечень научных специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по физическому воспитанию и спорту и педагогике


Приказом МОН Украины от 16.07.2018 № 775 и приказом МОН от 02.07.2020 № 886 журнал включен в категорию Б профессиональных изданий Украины. Специальности: физическая культура и спорт (017, 24.00.01, 24.00.02, 24.00.03) педагогические науки (011, 012, 013, 014, 015, 016, 13.00.02).


Специализированное научное издание по проблемам физического воспитания, спорта, формирования здорового образа жизни, реабилитации, рекреации.

В журнале представлены статьи по актуальным проблемам физического воспитания и спорта, а также по проблемам формирования, восстановления, укрепления и сохранения здоровья представителей различных групп населения, физической реабилитации и рекреации, лечебной и оздоровительной физической культуры. В нем также отражены средства физической культуры, ее формы и методы, основные принципы здоровьесберегающих технологий и профилактики заболеваний.

Учредитель и издатель:
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Год основания: 2015

Область и проблематика: спорт, физическое воспитание, обучение движениям, организация физического воспитания, рекреация, реабилитация, спортивная медицина

Журнал отражается в международных наукометрических базах данных:

ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); Directiry of Open Access Journal (DOAJ); CrossRef; The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); Index Copernicus ICV 2017 = 98.74 ICV 2018 = 100,00; PBN (Polish Scholarly Bibliography); NBUV (Национальная библиотека имени В.И. Вернадского, электронний фонд); Google Scholar; Open AIRE


Периодичность: 4 раза в год


Адрес редакции: 61168, г. Харьков, ул. Валентиновская, 2, каб. 106-Г.; Телефон: +380664813666; E-mail: zhanneta.kozina@gmail.com


http://sportsscience.org/index.php/health/index

Посмотреть журнал | Текущий выпуск | Зарегистрироваться

Логотип верхнего колонтитула страницы

Физическое воспитание и спорт

В сборнике представлены статьи по актуальным проблемам физического воспитания и спорта, физической реабилитации, рекреации и медико-биологического обеспечения физической культуры и спорта. Представлены технологии формирования, восстановления и сохранения здоровья студентов, а также перспективные направления совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения мастерства спортсменов.
Материалы сборника представляют теоретический и практический интерес для докторантов, аспирантов, магистров, тренеров, спортсменов, преподавателей, научных работников, студентов, учителей школ.


Данное издание печатается в авторской редакции.


Редакционная коллегия сборника и организационный комитет конференции

Главный редактор:


Собко И.М., к.наук физ. восп. и спорта, доцент, кафедра олимпийского и профессионального спорта, спортивных игр и туризма, Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Научный редактор:

Козина Ж.Л., д-р наук физ.восп. и спорта, профессор, кафедра олимпийского и профессионального спорта, спортивных игр и туризма, Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Члены редакционной коллегии:

Ермаков С.С., д.пед.наук, профессор, кафедра теории и методики физического воспитания, Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Репко А.А., к.пед.наук, доцент, кафедра олимпийского и профессионального спорта, спортивных игр и туризма, Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Гринченко И.Б., к.пед.наук, доцент, кафедра олимпийского и профессионального спорта, спортивных игр и туризма, Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Сафронов Д.В., к.мед.наук, кафедра хирургических болезней, оперативной хирургии и топографической анатомии, Харьковский национального университет имени В.Н. Каразина

Цеслицька Мирослава, д.пед.наук, доцент, кафедра физиологии, Университет Николая Коперника, Торунь, Польша

Галажка Малгоржата, д.пед.наук, доцент, кафедра физиологии, Университет Николая Коперника, Торунь, Польша

Екатерина Дмитрук, д.пед.наук, факультет физической культуры в Горж, Польша

Скарпанська Аннa, кафедра научной морфологии и здоровья в Стейнборни, Польша

Посмотреть журнал | Текущий выпуск | Зарегистрироваться